Startside arrow Nyheter arrow Urmakerutdanning, lærling. fag-emner og svenneprøve
onsdag 19. februar 2020
Urmakerutdanning, lærling. fag-emner og svenneprøve Skriv ut E-post
fredag 23. mai 2014
VIKTIG FOR DEG SOM ER LÆRLING
ELLER SKAL TA INN EN LÆRLING
URMAKERFAGET SLITER MED Å FÅ UT DE VEDTATTE FAG-EMNER SOM LÆRLINGEN SKAL GJENNOM I SINE TO ÅR UTE I BEDRIFT.

FUN HAR GJENTATTE GANGER OPPDAGET AT OPPLÆRINGSPLASSEN IKKE FÅR DE RETTE OPPLYSNINGER FRA FYLKETS OPPLÆRINGSKONTOR. VI HAR PÅPEKT DETTE I FLERE ÅR OG ER FRUSTRERT OVER AT LÆRLINGEN OG BEDRIFTEN IKKE VET HVA DE SKAL GJENNOMGÅ I OPPLÆRINGEN OG IKKE VET HVA SOM ER KRAVET I SVENNEPRØVEN.

DERFOR LEGGER VI DET NÅ UT HER TIL ALLE.

TRYKK PÅ "LES MER"

 
Svenneprøve urmakerfaget.

Vedtatt 15.6.2009

1. Svenneprøven skal gjennomføres på 40 timer og innen de tidskrav som settes for hvert emne.

2. Kandidaten skal før avlagt svenneprøve ha godkjent opplæringstid og bestått eksamen i urmakerteori.

Dag 1:

Kandidaten får utlevert de urverk /ur og materialer som trengs. Alle urverk / ur er merket slik at det umuliggjør ombytte.

Kandidaten gjennomgår alle urverk/ur sammen med nemnda for registrering av riper, ev. synlige feil og defekter.

Kandidaten skal utarbeide fremdrift og arbeidsforslag innen de tidsbestemte arbeidsoppgaver som ligger i prøven og fremlegge dette for nemnda for godkjenning.

Det skal fra nemnda innlegges ukjente feil i hvert ur som skal rettes og beskrives av kandidaten.

Dag 2:

Oppgave 1:

Praktisk arbeide. Tilvirkning av en av tre oppgaver der det skal inngå bruk av dreiebenk, sliping og polering samt bruk av håndverktøy. Oppgaven skal relateres til armbåndsur eller lommeur. Kandidaten trekker oppgaven selv. Det utleveres målsatt arbeidstegning og beskrivelse av oppgaven som er tidsbegrenset.

Oppgave 2:

Kandidaten skal justere ankerstener på et ( lomme)ur med sveitsisk ankergang og feste disse med skjellakk. Kandidaten skal demontere en rubinsten og montere ny rubinsten med justering av høydeluft .

Oppgave 3:

Kandidaten skal montere ny balanseakse, foreta retting og avveining samt innjustering av uret.

Dag 3:

oppgave 1:

10,5-12,5 ’’ kvartsur:

Fullstendig demontering, utmåling av elektronikk, rensing og montering samt test av et kvartsur av demonterbar / reparasjonsbar type. Kandidaten skal redegjøre for sitt arbeide og resultat. Tid fastsatt til 3 timer.

Oppgave 2.

10,5-13.0’’’ mekanisk ur med automatikk og dato.

Fullstendig demontering, feilfinning, rensing, montering og test av mekanisk /automatisk 11-13’’’ armb.ur . Kandidaten skal redegjøre for sitt arbeide og resultat.

Oppgave 3:

Kandidaten skal foreta teknisk beskrivelse og priskalkulasjon av dette arbeidet.

Dag 4:

10,5-13,0 ’’’ mekanisk- automatisk urverk med chronograf og med dato. Total gjennomgang, feilfinning, rensing, montering og test. Det skal byttes alle pakninger i kassen, glass, opptreksakse og krone. (nemnda kan velge hvilken av de 3 ur dette skal utføres på) Utbyttede deler skal vedlegges. Kandidaten skal redegjøre for sitt arbeide og resultat. Tid fastsatt til hele dagen.

Dag 5:

Kandidaten gjennomgår sammen med nemnda sitt arbeid og må svare på de spørsmål som settes vedr. utført arbeide og skal kunne beskrive urverkets tekniske funksjon.

Kandidaten skal fremlegge de arbeidsoppgaver som er utført gjennom hele opplæringsperioden for bedømming hvis nemnda forlanger dette. Dette for at nemnda kan danne seg et bedre bilde av kandidatens faglige kvalitet. Nemnda skal avgjøre om kandidaten da har bestått svenneprøve eller ikke. Alle oppgaver i svenneprøven skal vektlegges likt og kandidaten må ha utført alle oppgaver for å bestå.

Retningslinjer for svenneprøvenemnda

· Alle utleverte oppgaver, ur og materialer skal hver dag etter endt tid, innlåses i eget rom av nemnda eller av nemnda oppnevnte personer. Nemnda eller oppnevnte personer skal også være tilstede hver dag ved utlevering av dette til kandidaten.

· Nemnda skal legge inn feil i alle tre ur som ikke går ut over vanlige feil som kandidaten kan normalt oppdage og rette.

· Nemnda skal merke alle ur som inngår i svenneprøven slik at det ikke er tvil om urets opphav.

· Den praktiske oppgave for dag 2, bestemmes av nemnda for hvert år og det skal vedlegges arbeidstegninger som er målsatt.

· Hvis nemnda ikke er enig, skal varamann til nemnda trekkes inn for endelig avgjørelse.

Nemnda skal bedømme følgende:

1. Kandidatens evne til å forstå og utføre sitt arbeide

2. Kandidatens arbeidsmetodikk og kvalitet

3. At målsatt arbeidsoppgave ikke overskrider målsatte krav med mer enn 10 %

4. At de tidsrammer som er fastsatt overholdes

5. At kandidaten har vært gjennom alle oppgaver.

6. At kandidatens arbeidsbeskrivelse av hver oppgave er i samsvar med faglige normer og krav.

7. At innlagte feil i urene blir rettet og beskrevet etter de faglige krav som gjelder.

Kandidaten skal ikke godkjennes hvis nemnda ikke kan godkjenne alle disse 7 punkter.

Krav til utstyr.

· Verktøy for godkjent urmakerverksted

· Dreiebenk med standard utstyr

· Rensemaskin for små ur med ren væske.

· Testutstyr for elektronisk måling av urets elektronikk

· Testutstyr til kontroll av gangnøyaktighet og amplitude

· Trykktest for armbåndsur opp til 10 ATM.

Kandidaten skal ha tilgang på en godkjent urmakerbenk med de tilpassinger som kreves av høyde og sittekomfor. Det skal være godkjent lys over arbeidsbenk.

Lupe og nødvendig spesialutstyr som er tilpasset kandidaten, må kandidaten selv medbringe.

Ev. behov for deler som ryker eller som kandidaten finner er defekte, skal utleveres i samsvar med nemnda.

En lærling som har gjennomført VG1 på skolen i Kongsberg, har i dette året hovedvekt på store ur og grunnleggende opplæring. Det er først i første læreår ute i bedrift at lærlingen skal arbeide med små ur, lommeur og armbåndsur

Dette skal lærlingen gjennomgå første læreår:

1. Lærlingeår (VG3 1-år) i Urmakerfaget f.o.m.2013

Oversikt over de oppgaver en lærling skal gjennomgå det første året ute i bedriften.

1. Dette 1. året i urmakerlære (VG3-1.år) skal lærlingen ha hovedvekt på lommeur, mekaniske armbåndsur og elektronikk knyttet til urmakerfaget.

2. Lærlingen skal gjennomgå grunnleggende teori vedr. små urs oppbygging og funksjon med vektlegging på teoretisk forståelse og motorisk trening på små ur.

3. Urets generelle historikk vedr. små ur gjennomgås.

4. Den sveitsiske ankergang gjennomgås og tegnes. Eleven må kunne forstå prinsippet i konstruksjonen og i gangens funksjon og virkemåte.

5. Lærlingen skal kunne foreta en hovedreparasjon på et lommeur med sveitsisk ankergang der det skal innsettes nytt lager for sentrumshjul i kloben samt bytte ny balanseakse i uret. Eleven skal utmåle og innsette ny fjær og montere nye visere på uret.

6. Lærlingen skal gjennomgå grunnleggende elektronisk opplæring for urmakerfaget og kunne forstå funksjon for et digitalt ur og et elektronisk kvartsur med visere. Eleven skal kunne utmåle og teste batterier og elektronikk samt kunne bruke å forstå et multimeter som er relevant til urmakerfaget.

7. Lærlingen skal kunne forstå og bruke Ohms lov der strøm, spenning og motstand er kjente begrep.

8. Lærlingen skal kunne foreta en hovedreparasjon på et herre kvartsur i reparerbar type der alle utmålinger skal fremvises før og etter reparasjon samt sluttest. Eleven skal montere uret komplett i kassen med tallskive og visere montert.

9. Lærlingen skal kunne foreta en hovedreparasjon av et 10.5-13’’’ mekanisk urverk med datomekanisme.

10. Lærlingen skal teoretisk og praktisk gjennomgå smøring og vedlikeholdsprosedyre for små ur der kunnskap om oljens egenskaper og urets slitasje blir vektlagt.

11. Lærlingen skal gjennomgå prosedyre og kunne utføre bytte av plexiglass, armert glass, mineralglass og saphirglass med og uten innliming. Bytte av kassehals og krone med de forskjellige typer og kvaliteter. Likeledes de forskjellige former for pakninger og vedlikeholdsprosedyre for tetthetskontroll og test av små ur.

12. Lærlingen skal kunne foreta utskifting og tilpassing av stenhull og lager i små ur samt bruk av dreiebenk og rullerbenk til polering av aksler.

13. Kvalitetsforskjeller, tekniske produksjonsforskjeller og kunnskap om hvorfor ur blir laget i flere prisklasser, gjennomgås.

14. Lærlingen skal kunne bedømme forskjeller på urverk og urkasser /lenker ut i fra en visuell opplæring der det vektlegges at lærlingen lærer å bedømme kvalitet og tilstand på et innlevert ur til service.

15. Dette 1. året i lære (VG3-1 år) skal være et grunnleggende år for små ur der det skal trenes på så mange forskjellige ur som mulig innen den tid som er til rådighet.

16. Lærlingen skal gjøres kjent med teknisk tegning på data knyttet til urmakerfaget. (skolearbeide) Henv. til pkt. 4.

Lærlingen skal delta i de daglige gjøremål i bedriften og få en innføring i salg, varekunnskap og kundebehandling som er relevant for opplæringsbedriften.

Dette skal lærlingen gjennomgå 2.læreår

2.lærlingeår, (VG3 2-år) i Urmakerfaget f.o.m.2013

Oversikt over de oppgaver en lærling skal gjennomgå det andre året ute i bedriften.

1. Dette 2. året i urmakerlære (VG3-2.år) skal lærlingen ha hovedvekt på små ur med tileggsfunksjoner som automatisk opptrekk og chronograf, samt elektroniske multifunksjons-ur. Lærlingen skal i dette året forberede seg til svenneprøvens krav.

2. Lærlingen skal i størst mulig grad knyttes opp til daglig drift og prosedyre på et urmakerverksted med feilfinning og prissetting av reparasjoner. Lærlingens arbeide skal relateres til et økonomisk resultat.

3. Lærlingen skal kunne behandle og feilfinne samt reparere elektroniske ur med multifunksjon og beherske de teknikker som er på markedet vedr. energitilførsel og drift av et elektronisk ur

4. Lærlingen skal foreta en hovedreparasjon av et 7-8 ’’’ mekanisk ur med automatikk og et 10-13’’’ mekanisk ur med automatikk og dag-dato.

5. Lærlingen skal foreta en hovedreparasjon på et mekanisk 13’’’ automatisk ur med chronograf-funksjon.

6. Lærlingen skal kunne forstå og forklare den teknikk og funksjon disse ur har samt prosedyre for reparasjon.

7. Det skal skiftes fjær, glass, krone og velle samt alle pakninger med gjennomføring av de testprosedyrer produsent setter som krav.

8. Lærlingen skal ha grunnleggende opplæring i polering av urkasser i stål, sølv og gull og de prosedyrer som er knyttet til dette.

9. Lærlingen skal ha opplæring i verktøylære og behandling av små ur samt arbeidsprosedyre på verkstedet.

10. Lærlingen skal kunne beherske reparasjon av små ur etter de prosedyrer faget og fabrikken forlanger av et verksted.

11. Lærlingen skal innføres i de bestillingsrutiner, kataloger og muligheter en urmaker møter på verkstedet der deler skal bestilles. Likeledes innsettes i de rutiner og krav fabrikker setter til service for sine produkter.

Lærlingen skal delta i de daglige gjøremål i bedriften og få en innføring i salg, varekunnskap og kundebehandling som er relevant for opplæringsbedriften.

Lærlingen skal i god tid før svenneprøven settes inn i de oppgaver svenneprøven krever og trene på dette.

 

.

 
< Forrige   Neste >

Ansvarlig for nettsidene: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den. , Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.